Đối tượng tùy chỉnh được thiết kế để đảm bảo tối đa tính bảo mật và quyền riêng tư.